Uusimmat kuvat

lopullinen päätös

Keskiviikko 24.4.2019 klo 16:54


Salon kaupunginvaltuusto päätti 18.2.2019 nimetä tilapäisen valiokunnan miettimään apulaisoikeusasiamiehen huomautuksista aiheutuvia seurauksia.

4 TOIMENPITEET  kopio sivulta 6 

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan Salon kaupunginhallitukselle ja apulaiskaupunginjohtaja A:lle huomautuksen vastaisen varalle edellä todetuista lainvastaisista menettelyistä. Tässä tarkoituksessa saatan jäljennökset päätöksestäni kaupunginhallituksen ja apulaiskaupunginjohtaja A:n tietoon. Saatan myös hallintojohtaja B:n tietoon käsitykseni hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvasta asianmukaisesta palvelusta ja viranomaisen neuvontavelvollisuudesta. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen päätöksestäni hänen tietoonsa. Saatan päätökseni ja siinä todetuista kaupunginhallituksen ja apulaiskaupunginjohtajan lainvastaisista menettelyistä myös Salon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävän kaupunginvaltuuston tietoon lähettämällä sille jäljennöksen tästä päätöksestäni

4 TOIMENPITEET kopio sivulta 7

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan Salon kaupunginhallitukselle ja apulaiskaupunginjohtaja A:lle huomautuksen vastaisen varalle edellä todetuista antelijan oikeusturvaa vaarantaneista laiminlyönneistä. Tässä tarkoituksessa saatan jäljennökset päätöksestäni kaupunginhallituksen ja apulaiskaupunginjohtaja A:n tietoon. Saatan myös kaupunginjohtaja B:n tietoon käsitykseni hänen esteellisyydestään ja hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvasta viranomaisen neuvontavelvollisuudesta. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen päätöksestäni hänen tietoonsa. Saatan päätökseni siinä todetuista kaupunginhallituksen ja apulaiskaupunginjohtajan lainvastaisista menettelyistä sekä kaupunginjohtajan virheellisestä toiminnasta myös Salon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävän kaupunginvaltuuston tietoon lähettämällä sille jäljennöksen tästä päätöksestäni.

Tilapäisen valiokunnan kokoonpano on ollut seuraava: pj. Juhani Nummentalo, varapj. Leena Ahonen-Ojala, Ilkka Uusitalo, Heikki Tamminen, Sari Pesonen. 

Joku aika sitten uutisoitiin, että valiokunta on hommansa hoitanut. Lopullinen päätös on siis tehty. Toki se vielä tuodaan/viedään virallisesti kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Ajankohta on ilmoitettu olevan toukokuu. 

Mitäkö tuli päätökseksi? 

Tätä tuli/kopio lehdistötiedotteesta:

"Lehdistötiedote 18.4.2019 Tilapäinen valiokunta on antanut ratkaisut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksien johdosta

Tilapäisen valiokunnan toimeksianto kaupunginvaltuuston 18.2.2019 tekemässä päätöksessä oli:

Tilapäisen valiokunnan tehtävänä on kaupunginhallituksen sijaan sen ollessa kokonaisuudessaan esteellinen eikä näin ollen päätösvaltainen,

1. käyttää työnantajalle kuuluvaa puhevaltaa ja arvioida eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätösten merkitystä kuntalain 35 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla

2. huolehtia eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksissä mainittujen tahojen kuulemisesta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että valiokunnalla on toimivalta työnantajan edustajana arvioida mahdollisia työ- ja virkamiesoikeudellisia seuraamuksia eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksistä johtuen. Tilapäisen valiokunnan tulee saattaa päätöksensä/toimenpiteensä kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Tilapäinen valiokunta on pitänyt viisi kokousta. 12.4.2019 pidetyssä kokouksessa tilapäinen valiokunta suoritti kunnallisen viranhaltijalain mukaisen kokonaisarvioinnin. Tilapäinen valiokunta on kokonaisarviota tehdessään tutustunut kuultavien viranhaltijoiden etukäteen antamiin kirjallisiin kuvauksiin, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksiin ja kohteena olevien kanteluasioiden asiakirjoihin sekä hyvän hallinnon periaatteisiin (hallintolaki, 2. luku) ja Salon kaupungin hallintosääntöön eri ajankohtina.

Tilapäinen valiokunta on kuullut viranhaltijalain ja kaupunginvaltuuston edellyttämällä tavalla kaikki ne viranhaltijat, jotka on mainittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksissä.

Kokonaisarvioon vaikuttavia seikkoja voivat olla esimerkiksi

- viranhaltijan rikkeen laatu ja vakavuus

- viranhaltijan asema

- hänen suhtautumisensa tekoonsa tai käyttäytymiseensä

- työn luonne

- työn teettämiseen liittyvät erityispiirteet ja

- työnantajan asema

- mahdollinen oma hyöty.

Tilapäinen valiokunta teki seuraavat kokonaisarviot ja viranhaltijoita koskevat työnantajan ratkaisut:

Tilapäisen valiokunnan saaman selvityksen perusteella hallintojohtajan toiminta on ollut hyvän hallinnon mukaista, eikä siten aiheuta toimenpiteitä työnantajalta.

Kaupunginjohtaja kantaa kokonaisvastuun kaupungin työnjaon selkeydestä ja vastuista sekä vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta. Kaupunginjohtaja päättää, mitä asioita kaupunginhallituksen käsittelyyn viedään ja miten kaupunginhallituksen asioista tiedotetaan. Tilapäisen valiokunnan käsityksen mukaan kaupunginjohtajaa ei ole riittävästi informoitu kummankaan kantelun todellisesta sisällöstä. Tilapäisen valiokunnan mukaan kaupunginjohtajan tulee kiinnittää huomiota alaistensa toiminnan valvontaan ja asioiden oikea-aikaiseen tiedottamiseen.

Tilapäinen valiokunta totesi, että vs. kaupunginlakimies ei ole suoranaisesti menetellyt virheellisesti, mutta lakimiehenä hänen olisi pitänyt prosessien eri vaiheissa vahvemmin ottaa kantaa hyvän hallinnon periaatteiden ja esteellisyyssäännösten noudattamiseen. Tilapäinen valiokunta kehotti vs. kaupunginlakimiestä jatkossa kiinnittämään huomiota juridisiin tekijöihin ja ottamaan aktiivisempaa roolia kaupunginlakimiehenä.

Apulaiskaupunginjohtajan osalta valiokunnan päätös perusteluineen on seuraava:

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on tehnyt päätöksensä silloin tiedossa olleiden tietojen valossa ja hän on päätöksessään todennut, että apulaiskaupunginjohtaja on menetellyt lainvastaisesti ja kantelijan oikeusturvaa vaarantaen. Tilapäinen valiokunta on asiaan liittyvien kuulemisien ja asiakirjojen perusteella todennut, että apulaiskaupunginjohtaja on osallistunut lausunnon valmisteluun kaupunginhallituksen puolesta, vaikka hän on ollut esteellinen. Valiokunnan arvion mukaan toiminta on estänyt virheellisen menettelyn esilletulon kaupunginhallitukselle, minkä johdosta kaupunginhallitus ei ole ollut tietoinen apulaisoikeusasiamiehen lausuntopyynnöistä. Edellä esitettyjen perustelujen johdosta tilapäinen valiokunta totesi, että apulaiskaupunginjohtaja on laiminlyönyt kuntalaisen palveluperiaatteen sekä jättänyt noudattamatta hyvän hallinnon periaatteita ja esteellisyyssäännöksiä. Valiokunta katsoi, että apulaiskaupunginjohtaja on laiminlyönyt viranhoitoon liittyviä edellä mainittuja velvollisuuksia, minkä johdosta hänelle annettiin varoitus.

Kaupunginvaltuuston kokous, jolle tilapäisen valiokunnan päätökset annetaan tiedoksi, pidetään toukokuussa. Päätösvalta asiassa on tilapäisellä valiokunnalla, joten sen päätös on lopullinen. Päätökset annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle, ja niistä voi keskustella, mutta valiokunnan päätöksiä kaupunginvaltuusto ei voi muuttaa. Suomen Kuntaliiton lakimiehen antaman kannanoton mukaan esteellisyyttä arvioidaan valtuustokäsittelyssä samalla tavalla kuin tilapäistä valiokuntaa asetettaessa ja sen toimeksiannosta päätettäessä. Tämä tarkoittaa, että kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä esteelliset viranhaltijat eivät osallistu asian käsittelyyn.

Lisätietoja:

Juhani Nummentalo, tilapäisen valiokunnan puheenjohtaja, 0400 329 215, juhani.nummentalo@salo.fi"

--

Se oli siinä. Keskustella voi, mutta tehtyä päätöstä ei enää voi muuttaa! 

--

Kaikki eivät lopputuloksesta tykkää. Aika moni on minulle päin todennut tilanteen sellaiseksi, että suhtkoht sitä tuli, mitä mm. muutamat mielipiteiden esittäjät valiokunnan valinnan jälkeen julkistivat tai ennustivat Salkkarin digilehdessä valiokunnan lopputulokseksi tulevan! 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini