Uusimmat kuvat

miksei näytetä?

Lauantai 21.8.2021 klo 14:02


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Kaupunginhallitus 23.08.2021 3381/03.00.00.00/2021

Valmistelija vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Anneli Pahta, anneli.pahta@salo.fi p. 02 778 6000, vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren, salla.lindegren@salo.fi, p. 044 772 6557, terveyspalveluiden johtaja Kaisa Nissinen-Paatsamala, kaisa.nissinen-paatsamala@salo.fi, p. 044 772 3650

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia (vanhuspalvelulaki), sosiaalihuoltolakia ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annettua lakia.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjausten mukaisesti vahvistaa kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehittää asumisen välimuotoisia ratkaisuja ja tehostaa omavalvontaa sekä ottaa käyttöön teknologisia ratkaisuja iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavissa palveluissa. Tavoitteena on myös selkeyttää tehostetun palveluasumisen ja muun palveluasumisen välistä eroa sekä asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeisiin vastaavien sosiaalihuoltolain palvelujen kokonaisuutta.

Esityksessä ehdotetaan vanhuspalvelulakiin informatiiviset säännökset asumisen strategisesta suunnittelusta ja ennakoinnista sekä säännös iäkkäiden pitkäaikaisen ympärivuorokautisen sosiaalihuollon laitoshoidon poistamisesta. Lisäksi täsmennettäisiin säännöksiä palvelusuunnitelmasta, päätöksenteosta, kotihoidon henkilöstön riittävyydestä, johtamisesta sekä omavalvonnasta.

Kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja koskevat muutokset ehdotetaan tehtäväksi sosiaalihuoltolakiin ja ne koskisivat kaikkia lain soveltamisen piiriin kuuluvia asiakasryhmiä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotiin annettavien palvelujen kokonaisuutta sekä säädettäisiin tukipalveluista sosiaalipalveluna. Lakiin lisättäisiin säännökset turvapalvelujen toteuttamisesta, kotikäyntien suunnittelusta ja kotihoidon toteuttamisesta sekä asumispalvelujen toteuttamisesta. Johtamista ja omavalvontaa koskevia säännöksiä vahvistettaisiin.

Kotihoidon laadun ja riittävyyden varmistamiseksi sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kotihoidon henkilöstön riittävyyden turvaamisesta ja toimenpiteistä työvoiman vajaukseen puuttumiseksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisen laitoshoidon lopettaminen olisi toteutettava vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lausuntoaika on 10.6.-27.8.2021. Liitteenä on virkamiesvalmisteluna tehdyt vastaukset kysymyksiin, jotka tuodaan lausuntoajasta johtuen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa valmistelun mukaisen lausunnon sosiaalija terveysministeriölle.

Kaupunginhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Tiedoksianto Sosiaali- ja terveysministeriö

--

https://salo10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202170-4

--

Voi pyhät hyssykät sentäs.

Kolme rouvaa on ollut asian valmistelijoina. Kysynpä vaan, mikä tuossa oli ja on heidän osuuttaan?

Esittely, valmistelu, taustoitus on kopioitu siitä, mitä sosiaali- ja terveysministeriö on hallitukselle esittänyt.

Miksei kaupunkilaisille näytetä, mitä rouvat ovat lausuntoon kirjoittaneet?

 


Kommentit

22.8.2021 21:12  YksMammast Kylält

Voi kauhia sentäs!!! Mä en ny ymmärtäny oikke, mitä toi lausuma tarkottaa ???

22.8.2021 21:58  Esityslistojen tutkija

Hain ja hain esityslistan liitettä, en löytänyt. Olisi kaupunkilaistenkin hyvä tietää, mitä liitteessä esitetään.
Olen havainnut jo tänä vuonna kaupungin päätöksenteossa tiettyä salailua, vaikka samalla viestintäohjeissa kerrotaan, että kaupungin asukkaille tiedotetaan päätöksistä. Ja jos jotakin viestitetään esim. vanhusten hoitolaitosten tilojen vuokraamisesta, niin sen saa netistä etsiä jos sattuu vaan löytämään.
Niinpä olen hyvin pettynyt kaupungin päätöksenteon avoimuuteen ja asioiden todenperäisyyteen.

23.8.2021 22:57  YksMammast Kylält

Jottan tarttis varman tehrä. Me ikääntyvä halutan tiättä, mitä meitin kanss meinata tehrä. Tule haikkia olo, ku lukke lehrist miten on kaupunkei, jotka satsaa siihe, ett heiti ikääntyvilläs on mukavi ja viihtyissi hoivakotipaikoi riittäväste hyvän hoiron kanss. Mutt mitä meitill Saloss on? Kallei yksityissi hoivakotei kyll olis mone lähtö, mutt milläss siäll elämisess maksais piänt eläkett saava ihmine.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini