Uusimmat kuvat

ambutoidaan tark.ltk

Maanantai 16.9.2019 klo 12:22


Vaalien jälkeen on aina kovat neuvottelut siitä, kuka minkäkin luottamustehtävän saa. Ja mihin lautakuntaan. Puolueet haluavat omilleen hyviä paikkoja, jotta saisivat käyttää, jos ei muuta niin vaikutusvaltaansa.

Salon kaupungissa tarkastuslautakunnan toiminta on tällä valtuustokaudella ollut kiikun kaakun, luottamustakin on mittautettu. Tässä kopiota toukokuun kokouksesta:

Kuulemisten pohjalta saatu selvitys tarkastuslautakunnan tilanteesta Tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille tehtyyn sähköiseen kyselyyn vastattiin seuraavasti:

Varsinaiset jäsenet: Viisi vastaajista oli sitä mieltä, että tarkastuslautakunnassa vallitsee keskinäinen luottamus. Neljä vastasi kysymykseen kieltävästi.

Kuusi vastaajista oli sitä mieltä, että tarkastuslautakunta on toimintakykyinen. Kaksi vastasi kieltävästi ja yksi vastasi tyhjää.

Varajäsenet: Kaksi vastaajista oli sitä mieltä, että tarkastuslautakunnassa ei vallitse keskinäistä luottamusta. Viisi varajäsenistä vastasi tyhjää.

Yksi varajäsenistä oli sitä mieltä, että tarkastuslautakunta ei ole toimintakykyinen. Kuusi vastasi tyhjää.

Seuraavassa on suoritettuihin kuulemisiin perustuva tilapäisen valiokunnan yhteenveto tarkastuslautakunnan tilanteesta:

Tarkastuslautakunnan ensimmäisen vuoden toimintaa haittasi useampien henkilöiden esteellisyydet osallistua tarkastustoimintaan. Esteellisyydet koskivat puheenjohtajaa, toista varapuheenjohtajaa ja yhtä jäsentä ja johtuivat siitä, että he tai heidän läheisensä oli toiminut tarkastuksen kohteena olevassa toimielimessä tai sen alaisuudessa. Lautakunnan alkuvaiheen toimintaan vaikutti sekin, että osa jäsenistä oli uusia ja yhteistyötä vasta käynnistettiin.

Kuulemisissa tuli esille, että valtuuston päätösten täytäntöönpanon seurantaan ei ollut kiinnitetty huomiota.

Kaupunginhallituksen tarkastusvastuu oli koko lautakunnalla yhteisesti, jolloin se ei ollut erityisesti kenenkään vastuulla. Edellisen tarkastuslautakunnan toiminnassa oli koettu positiiviseksi puheenjohtajiston yhteistyö erityisesti kaupunginhallituksen ja konsernin tarkastamisessa. Nykyisen tarkastuslautakunnan puheenjohtajisto ei tehnyt yhteistyötä kuten edellisessä lautakunnassa oli tehty. Tähän on voinut vaikuttaa puheenjohtajan esteellisyys osallistua kaupunginhallituksen tarkastukseen. Lisäksi vaikutusta on ollut puheenjohtajan kokemattomuudella tarkastuslautakunnan työstä Osin kysymys lienee myös lautakuntatyössä tapahtuneista muutoksista verrattuna aiempiin kausiin. Muutoksina mainittiin mm. se, että puheenjohtajat eivät kokoontuneet yhdessä käsittelemään arviointikertomusta parityöskentelyn ja lautakuntakäsittelyn välillä. Puheenjohtajan toimintaan on oltu joissakin yksittäisissä tilanteissa tyytymättömiä, mutta vaikuttaa siltä, että asiaa ei ole otettu lautakunnassa kuitenkaan avoimesti puheeksi. Kuulemisissa olituotu esille kokousta edeltävä tilanne, jossa puheenjohtajan käytös varajäsentä kohtaan oli koettu loukkaavaksi. Tämä oli johtanut varajäsenen aikomukseen erota lautakunnasta.

Tarkastustyön vastuut jaettiin jäsenille ja työtä tehtiin parityökentelynä. Lautakunnan jäsenten tehtävänä on itse tuottaa tekstit arviointikertomukseen. Lautakunnan jäsenten kokeneisuus ja osaaminen poikkesivat toisistaan, ja tämä johti osaltaan työn epätasaiseen jakautumiseen.

Lautakunnan toiminnan alkuvaikeuksia kuvastaa se, että varapuheenjohtajilla oli ollut aikomuksia jättää eroanomuksensa lautakuntatyöstä. Kuulemisissa eroaikeet eivät vaikuttaneet olevan ajankohtaisia.

Useat kuultavana olleet ovat tuoneet esille lautakunnan tilanteeseen vaikuuttaneena tekijänä jäsen Martti Halmeen Facebook-kirjoituksen syksyllä 2018. Halme julkisti kokouksen jälkeen lautakunnan tarkastamattomaan pöytäkirjaan kirjatun lausuman, joka koski viranhaltijan peruutusta tulla kuultavaksi valmistelussa olevasta oppimisympäristöselvityksestä. Lautakunnan muut jäsenet olivat kokeneet, että lausuma oli ollut luottamuksellista, eikä tarkastuslautakunnan päätöksistä olisi tullut keskustella julkisuudessa. Kirjoitus koettiin tietovuotona, joka heikensi lautakunnan keskinäistä luottamusta ja siten vaikeutti toimintaa.

Tilapäinen valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että tarkastuslautakunnan jäsenistä Elina Seitz ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan, koska hän on kaupungin palveluksessa. Hän on jättäytynyt tästä syystä pois lautakunnnan toiminnasta, mutta ei ole jättänyt eroilmoitustaan, eikä uutta jäsentä siten ole voitu valita tilalle. Hänen tehtäviään hoitaa varajäsen, joka ei kuitenkaan valiokunnan saaman käsityksen mukaan ole osallistunut kaikilta osin lautakunnan arviointityöhön. Tämä on vaikuttanut lautakunnan toimintaedellytyksiin ja tarkastustyön jakautumiseen epätasaisesti.

Tarkastuslautakunnan työ on vaativaa ja työlästä. Lautakunnan jäsenet osallistuvat itse valmisteluun ja tuottavat tekstiä arviointikertomukseen. Useimmat kuultavat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että lautakunnan työtä avustavat ammatilliset resurssit eivät ole työmäärään verrattuna määrältään mitenkään riittävät.

Tarkastuslautakunta on osallistunut koulutuksiin ja vahvistanut siten osaamistaan. Lautakunta on kehittänyt toimintatapojaan alkuvaiheen jälkeen. Puheenjohtajisto on sopinut yhteisistä kokouksista, joissa analysoidaan arviointikertomusta. Esteellisyydet osallistua tarkastustoimintaan ovat vähentyneet. Lautakunnassa käydään keskustelua ja jäsenillä on ollut tilaisuus esittää mielipiteitään.

Tilapäisen valiokunnan johtopäätökset Tilapäinen valiokunta katsoo kuulemisten johdosta saadun selvityksen perusteella, että tarkastuslautakunnan työskentelyssä ja keskinäisessä luottamuksessa on ilmennyt kehittämisen tarvetta. Alkukauden toimintaa haittasi edellä mainitut jääviydet. Puheenjohtajan kokemattomuudella tarkastuslautakunnan toimintaan oli niin ikään alkuvaiheessa vaikutusta. Jäsen Martti Halmeen Facebook-kirjoitus ei ollut hyvän hallintotavan mukaista ja lautakunnan tilanne kärjistyikin tämän tietovuodon johdosta. Elina Seitzin pidättäytyminen lautakuntatyöstä vaalikelpoisuuden puuttumisen johdosta johti osaltaan siihen, että lautakunnan muutoinkin suuri työkuorma jakaantuu epätasaisesti.

Tilapäinen valiokunta katsoo, että pääosin kysymys ei ole ollut niin vakavasta toimintakyvyn heikkenemisestä tai luottamuspulasta, että olisi aihetta tarkastuslautakunnan tai sen puheenjohtajiston erottamiseen näillä perusteilla. Tarkastuslautakunnan toiminnassa on tapahtunut kehitystä tilapäisen valiokunnan toiminnan aikana, minkä myös kuultavat toivat esille. Osaamista on hankittu koulutusten ja kokemuksen lisääntymisen kautta. Esteellisyydet eivät enää haittaa tarkastustyötä. Puheenjohtajiston yhteistyötä on lisätty. Kuulemisten perusteella lautakunnalla on edellytykset suorittaa tehtävänsä ja kehittää keskinäistä luottamusta ja toimintakykyään.

Tilapäinen valiokunta katsoo, että tarkastuslautakunnan tulee kiinnittää eriyistä huomiota kaupunginhallituksen ja konsernin arviointiin ja kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanon ja tavoitteiden toteutumisen seurantaan, joka ei ole ollut riittävällä tasolla. Puheenjohtajiston yhteistyötä ja lautakunnan toimintatapoja tulee edelleen kehittää.

Tilapäinen valiokunta näkee tarkastuslautakunnan työn merkittävän arvokkaana ja haasteellisena. Lautakunnan työskentelyolosuhteet tulee turvata. Lautakunta tarvitsee työnsä tueksi lisää ammatillista henkilöresurssia.

Lautakunnan toimintakyvyn ja yhteistyön edelleen kehittämiseksi saattaisi olla eduksi, että lautakunta keskustelisi toimintatavoistaan ja harkintansa mukaan hyödyntäisi ulkopuolista työnohjaustyyppistä asiantuntijatukea.

Tilapäinen valiokunta kiinnittää valtuuston huomiota siihen, että Elina Seitzin tulee jättää eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä, koska hän ei kaupungin palveluksessa olevana ole vaalikelpoinen lautakuntaan. Lautakunnan toimintaedellytyksiä heikentää se, että lautakunnan kokoonpanosta puuttuu yksi henkilö.

Tilapäinen valiokunta katsoo saamansa selvityksen perusteella, että tarkastuslautakunta on toimintakykyinen ja lautakunnassa vallitsee sisäistä luottamusta ja tähän perustuen lautakunta nauttii kaupunginvaltuuston luottamusta ja sillä on riittävät edellytykset jatkaa toimintaansa.

Mikäli kaupunginvaltuusto kuitenkin katsoo, että tarkastuslautakunta tai sen puheenjohtajisto ei nauti kaupunginvaltuuston luottamusta, tulee kaupunginvaltuuston erottaa lautakunta tai sen puheenjohtajisto ja suorittaa uuden lautakunnan tai puheenjohtajiston vaali. Nykyinen tarkastuslautakunta jatkaa toiminnassaan siihen saakka, kunnes uusi on valittu. Uusi lautakunta valitaan valmistellun ehdotuksen pohjalta tarvittaessa seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Tarkastuslautakunnalle tehdyn kyselyn tulokset sekä yhteenvedot kuulemisista ovat oheismateriaalina.

.. ja kaupunginvaltuusto päätti, että näillä mennään: luottamusta löytyy!

Kaupunginvaltuusto 06.05.2019 § 62 Tilapäinen valiokunta ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että tarkastuslautakunta nauttii kaupunginvaltuuston luottamusta ja sillä on edellytykset jatkaa toimintaansa.

--

Luottamusta tuli toukokuussa valtuustosalin täydeltä, mutta kun tuli kesäkuun valtuuston kokous, niin kuinka kävikään? Kävi näin: Tuli ilmoitukset kahdelta lautakuntaan kuuluvalta. Varapuheenjohtajia molemmat!

Tauno Kanervan eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä

Pekka Kymäläisen eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä

Entäs sitten?

Ei mitään.

Asiat jätettiin pöydälle!

Miksiköhön?

Nyt saisivat Salossa kaikki puolueet mennä peilin eteen ja kysyä, näinkö on oikein toimia! Tätä on tulossa:

 

Ulla Huittinen ehdotti, että kaupunginhallitukselle valmistellaan esitys hallintosäännön muuttamisesta siten, että tarkastuslautakunnalla olisi kahden varapuheenjohtajan sijasta yksi varapuheenjohtaja. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lähettää asian valmisteluun.

353 Hallintosäännön muutos tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajien määrän osalta

http://salo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20194258-14

Jos on kautta linjan vaalien jälkeen päätetty siitä, millaisella kokoonpanolla lautakunnat työskentelevät, montako puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa on, niin kyllä siitä sitten tulee pitää kiinni.

Ei kesken valtuustokauden ruveta muuttamaan hallintosääntöä jonkun lautakunnan puheenjohtajamääristä, jos ykskas huomataan, että ei olekaan lautakuntapaikkaa vastaanottavaa, ei ole tulijaa jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi. Siitä tässä ilmiselvästi on kysynys.

Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja näyttää siltä, että keskustan sakki ei ole joukostaan läytänyt paikalle lähtevää. Kun ei löydy, niin mitäs tuosta, muutetaan hallintosääntöä.

Kyllä on noloa toimintaa. Todella noloa.  

Muistan kyllä miten esim. Elina Seitzin tilanteesta motkotettiin. Että on sitä muutkin kesken toimikauden tilalle jäsenen löytäneet. Sitäkin pidettiin esillä, että Elina oli vaalikelvoton ja hänen toimintansa oli yksi haitoista tarkastuslautakunnan toiminnalle. Tuskin oli, sillä hän oli esteellinen vain sosiaali- ja terveystoimen asioitten arviointiin.

Oliko tuo sen kummallisempaa kuin, että Elina Suonio-Peltosalo istui edellisellä valtuustokaudella tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan jakkaralla ja samaan aikaan teknisen toimen puheenjohtajana? Esteellinen oli hänkin, kun teknisen toimen asioita arvioitiin. 

Siitäkin on ollut pientä kinaa, kuka on vaalikelpoinen tai -kelvoton. Kesäkuun kokouksessa muistutin, mitä minulle oli asiasta viestitetty, oli mm. tätä: jos joku on tullut vaalikelvottomana valituksi johonkin, eikä siitä ole kukaan valittanut, niin päätös on laillinen, ts. esim. Elinan tilanteessa hän oli tarkastuslautakuntaan ok jäsen kaikissa muissa, mutta ei soten asioissa.

Ja kenen tehtävä viime kädessä olikaan tässä kaupungissa tsekata nuo vaalikelpoisuudet ja -kelvottomuudet? Minun tietääkseni se on kaupungin hallintojohtajan hommia se. 

Jos nyt meinataan hallintosääntöä muuttaa, jotta yksi puolueista voi em. syistä (ei löydy henkilöä) jättää varapuheenjohtaja -paikan, niin ei sitä minun mielestäni noin pidä hoitaa.

Jos ei omista löydy ko. paikkaan ehdokasta, niin eikö paikka kuuluisi antaa jollekin muulle puolueelle?

Jos tässä nyt toimitaan niinkuin ehdotettu on, niin mitähän seuraavaks? Tässä on valtuustokautta vielä jäljellä ja luottamushenkilövaihdoksia tulee milloin mistäkin syystä. Jos ei löydy tilalle menijöitä, niin muutetaanko taas hallintosääntöä?

Tarkastuslautakunta on tärkeä lautakunta. Nyt keskusta meinaa sen ambutoida! Ei hyvä! Ei! 


Kommentit

16.9.2019 13:50  Marjatta

Lautakunta nyt:

Lautakunnan puheenjohtajisto
Friberg Osmo, puheenjohtaja (KOK) (varajäsen Mikko Jussila)
Kymäläinen Pekka, 1. varapuheenjohtaja (SDP) (varajäsen Mikko Breilin)
Kanerva Tauno, 2. varapuheenjohtaja (KESK) (varajäsen Jaakko Halkilahti)

Lautakunnan jäsenet
Halme Heljä (KD) (varajäsen Timo Pohjola)
Halme Martti (VIHR) (varajäsen Sari Pesonen)
Hägerth Jarmo (PS) (varajäsen Marjatta Leivonen)
Kirves-Järvinen Taina (KOK) (varajäsen Pirkko Rannikko)
Lannermaa Kirsti (SDP) (varajäsen Kirsi-Maria Jokinen)
Tuominen Marita (KESK) (varajäsen Tuula Niemelä)

.. eli on siellä Elinan tilalla jo arvioinnin jatkaja!

16.9.2019 15:12  poliitikko

Ei tämä hallintosäännön muutos varmaan mitenkään lainvastaista ole. Mutta se siinä on ongelma, että vpj:n täytyy olla kaupunginvaltuutettu, muu henkilö ei käy. Vaikka varmaan päteviäkin ko. lautakuntaan löytyy, mutta ei vpj:ksi vaan rivijäseneksi.

16.9.2019 22:54  Marjatta

No ei lainvastaista, mutta jos ja kun ensin on ltk-paikkoja poliittisin perustein haalittu ja haluttu, niin miten sitten ykskaks, kun ei löydykään ihmistä hommia tekemään (sitä tark.ltk:ssa riittää), niin muutetaankin hallintosääntöä. Sit pitäisi muutkin ltk:t muuttaa. Yks pj ja yks varapj. Nyt toimitaan kuin tuuliviirit. Onko edes kysytty muilta puolueilta löytyiskö heiltä jäsentä, joka olisi valtuutettu!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini