Uusimmat kuvat

Haloo, lukeeko kukaan?

Sunnuntai 28.11.2021 klo 17:37


Tällaista Salon kaupungin sote -ltk:n pöytäkirjassa 46§/ 6.10.2021:

"Ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odotusajat huomioon ottaen ollut tähän saakka palvelualueen näkökulmasta riittävä. Palveluntarve sekä ympärivuorokautiseen hoitoon että kevyempiin asumis- ja palveluratkaisuihin lisääntyy vuosittain merkittävästi ikääntyneiden määrän kasvaessa. Vuosien 2022–2025 aikana tarvitaan arviolta 20 asumispalvelupaikkaa/vuosi. Tähän kasvavaan palvelutarpeeseen ei pystytä vastaamaan nykyisillä resursseilla.

Ikäihmisten määrän kasvusta johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen vuodelle 2022 esitetään ostopalveluihin määrärahalisäystä 800.000 euroa, jolla saadaan ostettua 13 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 5 tavallisen palveluasumisen paikkaa. Henkilöstömitoituksen nousun takia ostopalvelupaikkojen hinnankorotuksiin varataan määrärahaa 200.000 euroa."


Kun tuli em. lautakunnan 10.11.2021 kokous, niin IoT Campus HoivaKodin saamisen puolustuspuheessa (mitä muutakaan se oli?) vt. sote -johtaja kertoilee, mitä nyt kertoileekin (kannattaa lukea koko selitelmä) ja sote -ltk on nämä hyväksynyt. Yksimielisesti, kuinkas muuten: 

"Salossa hoivakotihoito eli vanhainkotihoito on sosiaalihuoltolain mukaista laitospalvelua, joka siis olisi esityksen mukaan lopetettava vuoden 2025 loppuun mennessä ja tilalle on saatava korvaavat paikat. Tällä hetkellä näiden korvattavien paikkojen määrä Salossa on 229 paikkaa. Korvattavien paikkojen määrä lisättynä ikäihmisten kasvun määrästä aiheutuvalla paikkamäärän lisäyksellä tarkoittaa noin 290 uuden, kriteerit täyttävän, palveluasumisen paikan tarvetta Salossa vuoteen 2025 mennessä.

Kaupunki haluaa vastata kasvavaan tehostetun palveluasumisen tarpeeseen aloittamalla uuden ja modernin, nykyajan asumisvaatimukset ja hoivatyön tiloille asettamat vaatimukset täyttävän noin 30-paikkaisen hoivayksikön valmistelun Salon IoT Campukselle.

Kysymyksessä on järjestely, jossa kaupunki vuokraa ympärivuorokautisen hoidon hoivayksikön tilat omaan käyttöönsä ja tuottaa palvelut kaupungin omana toimintana hoivayksikössä asuville ikäihmisille. Vuokarausjärjestelyn ensisijaisena tarkoituksena on vastata mahdollisimman nopeasti kasvaneeseen tehostetun palveluasumisen tarpeeseen.

Riski siitä, että jonoa muodostuu ympärivuorokautisen hoidon paikkoihin on ajankohtainen ja todellinen. Kaupungin pitäisi löytää nopeasti ratkaisuja, joilla lisääntyvään asiakaspaikkatarpeeseen voidaan vastata mahdollisimman nopeasti. Jonojen muodostumisella on välittömiä vaikutuksia kaupungin muiden palvelualueiden toimintaa sekä vanhusten kotihoidon palveluihin. Riskinä on, että vailla ympärivuorokautisen hoidon paikkaa olevat ikäihmiset joutuvat odottamaan heille sopivaa hoitopaikaa terveyskeskussairaalan vuodeosastolla, mikä osaltaan vaikeuttaa sairaalan muuta toimintaa. Jos vuodeosaston hoitopaikat täyttyvät epätarkoituksenmukaisesti asiakaspaikkaa jonottavista ikäihmisistä, joudutaan osa vuodeosatohoitoa tarvitsevista potilaista hoitamaan erikoissairaanhoidon vuodeosastolla mikä johtaa lisääntyneisiin erikoissairaanhoidon maksuihin, siirtoviivemaksuihin."

--

Minun mielestäni olisi enemmän kuin fiksua, valtuutettuja ja kaupunkilaisia kunnioittavaa, että asioista kerrottaisiin niin kuin ne on. Miksi vuoden 2022 talousarvio -ehdotuksessa, kokous 6.10.2021, ei kerrota mitään sellaista, mitä kerrotaan, selitellään ja perustellaan 10.11.2021 IoT Campuksen HoivaKodin saamiseksi? Onhan sitä väläytelty, että tilojen vuokraus alkaisi jo elokuussa 2022. Vai olenko minä vallan väärin niukasti julki annettuja infoja lukenut?

Vähän tulee sellainenkin olo, että asioita valmisteleva virkamies ajattelee, jotta sama sen on väliä, mitä sitä kertoo, ei noita kukaan sen tarkemmin lue. Näinhän se valtuuston puheenjohtaja totesi esim. kaupungin käyttämistä tuloskorteista:

– Tuloskortteja oli aiemmin kymmeniä sivuja, ja niiden tavoitteet olivat vaikeasti mitattavia. Viime vuosina on huomattu, ettei tuloskortteja lue oikein kukaan. 


Kommentit

28.11.2021 18:41  Marjatta

Tällaista taustaa löytyy hallituksen ja valtuuston pöytäkirjoista:
Hoivakotien asiakaspaikkoja ja palveluverkkoa koskevan valmistelun käynnistäminen

Kaupunginhallitus § 89 01.03.2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta § 86 02.06.2021
Kaupunginhallitus § 284 14.06.2021
Kaupunginvaltuusto § 70 21.06.2021


Katkelmia 21.6.2021 päätöksestä
mm. On ratkaistava
a) miten järjestetään korvaavat tilat nykyisen paikkamäärän ylläpitämiseksi,
b) miten järjestetään lisääntyneen ympärivuorokautisen hoidon tarve ja
c) mikä osuus hoivasta tuotetaan jatkossa itse omana toimintana.
Esitetyt vaihtoehdot:
1. omien uusien yksiköiden rakentaminen (joko monta pientä yksikköä tai yksi iso yksikkö)
2. yksityisiltä palveluntuottajilta paikkojen ostaminen ostopalveluna tai palvelusetelillä tai
3. yksityiseltä toimijalta vuokratuissa tiloissa hoivan tuottaminen omana toimintana.

Asian jatkovalmistelu ?.. perusteltua jatkaa valmistelua seuraavasti.
1)
Salon keskustan tuntumaan, Alhaisten tontille, suunnitellaan senioritalo-kokonaisuus, jossa olisi ikäihmisten esteettömiä vuokra-asuntoja (40 asuntoa), tavalliseen palveluasumiseen tarkoitettuja asuntoja (20-30 asuntoa) sekä ympärivuorokautisen hoidon yksikkö (30 paikkaa). Kokonaisuuteen suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan myös ikääntyneiden kehitysvammaisten asumisyksikkö (15 paikkaa + 5 tuetun asumisen paikkaa).

Ympärivuorokautisen hoidon yksikössä on jatkuvasti paikalla henkilökuntaa, mikä on omiaan vahvistamaan kaikkien talossa asuvien ikäihmisen turvallisuuden tunnetta. Omassa kodissa voidaan asua turvallisesti ja rauhallisin mielien siitä riippumatta tarvitaanko hoitoa ja hoivaa säännöllisesti, ympäri vuorokauden, tai vain tilapäisiin arjen ja pärjäämisen haasteisiin.

2)
Suunnitellaan välittömästi lisäpaikkojen tarvetta vastaavasti uusi, ympärivuorokautisen hoivan yksikkö kaupungin alueelle (30 paikkaa)
Pyrkimyksenä avata yksikkö jo alkuvuodesta 2022. Tavoitteena on laajamittaisen yhteistyön rakentaminen hoivayksikön ja eri kumppaneiden välille, kuten oppilaitokset ja yritykset. Yksikön suunnittelussa on otettava huomioon, että kaupunki tai tuleva hyvinvointialue voi joustavasti, nopeasti ja mahdollisimman pienin
kustannuksin tarvittaessa laajentaa yksikköä.

Hoivayksikköjen tulee olla jatkossa riittävän isoja, jotta hoivahenkilöstön resursseja voidaan käyttää mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoivayksiköiden sijainnin tulee olla henkilökunnan ja omaisten näkökulmasta helposti saavutettavia ja tilojen tulee mahdollistaa hoitotyön tekeminen modernilla ja työergonomiaa tukevalla tavalla. Hoivayksiköt tulee suunnitella niin, että ne tarjoavat kodin omaiset ja modernit tilat asukkaille ja vetävät puoleensa alan ammattilaisia.

Tavoitteena on että, yksikkö toimii sijaintinsa ja toimintansa puolesta luontevana kumppanina alan oppilaitoksille ja yrityksille. Yksikkö toimisi terveydenhuolto- ja hoiva-alan opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkana (sairaanhoitajat ja lähihoitajat) ja terveysteknologian käytön pilotointi yksikkönä. Terveysteknologian ja digitaalisten työvälineiden käyttöä tulee lisätä ikäihmisten hoidossa tulevaisuudessa, jotta voidaan vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa asukkaiden kohtaamiseen ja ihmistyötä vaativiin työtehtäviin.

3)
Hintan ja Kukonkallion kuntotutkimuksissa tuli esille merkittäviä rakennusten teknisestä kunnosta aiheutuvia korjaustarpeita. Lisäksi rakennusten huonejako pitäisi suunnitella uudelleen, jotta ympärivuorokautisen hoidon yksikölle asetettavat toiminnalliset ja huonetiloja koskevat vaatimukset toteutuisivat.

Sote-uudistuksen kynnyksellä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista eikä perusteltua, että kaupunki investoisi 16-18 miljoonaa euroa kyseisiin kiinteistöihin. Tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoa hyvinvointialueen tulevasta palveluverkosta tai toiminnan suunnittelusta, joten näin mittavat ja kaupungin talouteen pitkällä aikavälillä merkittävästi vaikuttavat investoinnit on perusteltua jättää kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen yhdessä suunniteltavaksi.

Jotta lain määrittämät edellytykset pitkäaikaisen hoivan järjestämisen osalta toteutuvat, tulee kaupungin tehdä suunnitelma laitospaikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi.

Hyvinvointialue vuokraa kaupungilta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen käytettävät tilat kolmeksi vuodeksi ja halutessaan yhdeksi optiovuodeksi. Sen jälkeen hyvinvointialueella ei ole velvollisuutta jatkaa tilojen vuokraamista kaupungilta. Sote-käytössä olevat tilat jäävät kaupungin omistukseen ja niihin kohdistuvat velat jäävät kaupungin vastuulle.


Vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja:

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että jatketaan senioritalo-kokonaisuuden suunnittelua Alhaisten tontille, sekä tiiviiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvan, hoivateknologiaan panostavan hoivayksikön suunnittelua kaupungin alueelle.

28.11.2021 18:42  Marjatta

Näkyikö noissa jossain, että nimeltä mainittaisiin IoT Campus? Näitä sanoja kyllä on tohkattu kaiken aikaa: ?.. tiiviiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen perustuvan, hoivateknologiaan panostavan hoivayksikön suunnittelua kaupungin alueelle.?

Iot Campuksesta ei puhuta edes valtuuston hyväksymässä vanhuspalveluiden kehittämisohjelmassa. Jos sitä ei päätöksenteon aikaan 15.6.2020 mukamas vielä tiedetty, niin olisi sen voinut nyt kesäkuussa 2021 näytillä olleeseen liitteeseen päivittää. Siis nimeltä mainita, että tarkoitetaan paikkaa nimeltä IoT Campus. Mutku ei. Ei meillä.

Ja nyt on niin helppoa pyyhkäistä kaikki mennyt mappi ööhön. Vanha valtuusto noista päätti. Uusi aloitti 9.8.2021. Moniko valtuutettu edes vaivautuu katsomaan, mitä ollut tai tapahtunut on.

Työn alla olevat asiat nyt ainakin pitäisi läpi käydä.
Ja huolella sittenkin!

28.11.2021 18:53  vanhusten puolesta

Kiitos lisätiedoista, En löytänyt campusta!

28.11.2021 18:55  Marjatta

Kannattaa laittaa hakuun ja lukea mm.

https://salo.oncloudos.com/kokous/20214637-11-2.PDF

Kun puhutaan terveyspalveluiden saatavuudesta niin hupsista, mitä kerrotaan!

Vaihtoehto 1 Nykyisten tilojen saneeraus tehostetun palveluasumisen yksiköiksi (Hintta ja Kukonkallio). :

Ei kovin merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Lääkäri- ja kotisairaalapalveluiden saanti yksikköön toteutuu samoin kuin nyt. Perusperiaate on, että palveluita tuotetaan koko Salon alueelle tasapuolisesti, mutta käytännössä vaihtoehto 1 tarkoittaa Hintan osalta pitkää matka-aikaa, joka vaikuttaa resurssointeihin. Akuuttitilanteissa yksikön sijainnilla on merkitystä terveyspalveluiden saatavuuteen. Salon sairaala 2023 vaikuttaa tksairaalapaikkojen määrään ja haastaa vanhuspalveluiden toimintaa; kotisairaalapalveluiden käyttö tullee lisääntymään. Terveyspalveluiden oma, alkava palveluverkkoselvitys vaikuttaa aikanaan asiaan.

Vaihtoehto 2 Korvaavat tilat Salon keskusta-alueelle: uudet tai olemassaolevat tilat.

Tilojen sijainti keskeisellä paikalla parantaa ja helpottaa terveyspalveluiden saatavuutta. Terveyspalvelujen saatavuus hieman paranee, kun kulkeminen poistuu tai vähenee merkittävästi. Terveyspalveluiden palveluverkkoselvitys vaikuttaa asiaan. Akuuttihoito on hieman "varmempaa" keskustan alueella.


?

Tulee mieleen eduskunnan kyselytunti. Kysytään, mutta vastaamisen kanssa ei niin väliä!

28.11.2021 19:17  vanhusten puolesta

Kuntaliitoksen aikaan, liitoksen puoltajat eivät tainneet välimatkoista välittää.

28.11.2021 23:22  Joku Toinen

Hyvää onnea sitten Salolle. Sitä se ilmeisesti tarvii, ja paljon.

29.11.2021 17:08  Marjatta

Blogia numero seuraava jo ajattelin, "mut antta olla tänäpä!" Yhden kommentin kyllä voin tähän nyt koko letkan jatkeeksi laittaa. Sopiikin, kun otsakkeena on lukeeko kukaan!

Olin viime viikolla yksillä syntymäpäivillä. Kaffeepöydässä kuulin juorun, tiedon, infon, mikä tuo nyt onkaan, että esim. vanhusneuvosto on yhtä jäsentä lukuun ottamatta Campuksen kannalla. Eivät kuitenkaan vissiin ole edes paikan päällä käyneet, eivätkä suorittaneet esteettömyys -testiä kävelemällä linja-autoasemalta Campukselle. Että miten se sujuisi, jos olisi huonosti liikkuvainen omainen ja sinne kävellen menisi. Onhan sitä mainostettu, että se sijaitsee keskustan läheisyydessä. Mallihuonekin, josta kuva paikallislehdessä näytettiin, on sit ilmeisesti tainnut jäädä sekin näkemättä. Tai sitten asiantuntemus siitä, millainen on hyvä hoivakoti ja ikäihmisen hoitohuone ym. tilojen tarve, se on em. neuvoston jäsenillä pahasti puutteellinen.

29.11.2021 17:16  vanhusten puolesta

Onpa noloa, jos tieto pitää paikkaansa.

29.11.2021 21:57  Kauan elänyt, mutta ei vanha

Olipa yllätys, jos vanhusneuvoston jäsenet, joiden juuri pitäisi vanhusten asioista pitää huolta, eivät vaivaudu edes tutustumaan Campuksen tiloihin.
En tiedä, minkä kuntoisia vanhusneuvoston jäsenet ovat, mutta tottakai testi kävellen linja-autoasemalta on ehdottomasti suoritettava. Muuten vanhusneuvostolta menee uskottavuus jo heti alussa!
Ei siinä auta, jos vain kahvikuppien ääressä asioita mietitään. Hyvin helposti neuvostoa aletaan nimittämään kahvikuppikerhoksi. Nyt vaan profiilia nostamaan!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini